23 September 2009

华语参考资料 Buku Sumber Bahasa Cina (A/B 版)

根据课文的生字,提供附加资料:汉语拼音、笔画、部首、配词、释义、例句、同义词、反义词、多音多义字、形似字、同音字、量词、成语和谚语。张贴者:嘉阳编辑林嘉凌

No comments: